બંધ કરો

કોવિડ-19 એક્સ-ગ્રેટિયા ચુકવણી

કોવિડ-19ને કારણે મૃતકોના વારસદારોની મદદ માટે ગુજરાત રાજ્યના
મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલ મોબાઈલ-ફ્રેન્ડલી એપ્લિકેશનમાં
અરજી કરો.
New DM Dr. N. Meena
કલેક્ટર ડૉ. નરેન્દર કુમાર મીણા,(આઇ.એ.એસ.)