બંધ કરો

હેલ્પલાઇન

જિલ્લા ક્લેક્ટર કચેરી,
જિલ્લા સેવા સદન, શામળાજી રોડ,મોડાસા,
ગુજરાત – 383315

ફોન નં: 02774-250200
ફેક્સ: 02774-250202
ઇ-મેલ: collector-ara[at]gujarat.gov.in

  1. આપાતકાલિન જિલ્લા હેલ્પલાઇન સમ્પર્ક:2774-1077
  2. જિલ્લા આપત્તિવ્યવસ્થાપન કેંદ્ર હેલ્પલાઇન:02774-250221
  3. મહીલા હેલ્પલાઇન:1091,181
  4. બાળ હેલ્પલાઇન:1098
  5. એમ્બ્યુલન્સ હેલ્પલાઇન:108
  6. અગ્નિશામક હેલ્પલાઇન:101
  7. રાહત અને બચાવ કમિશનર:2774-1077