બંધ કરો

સબડીવીઝન અને બ્લોક

સબડીવીઝન અને બ્લોક
અ.ક્ર. ડીવીઝન એસ.ડી.એમ.નું નામ હોદ્દો તાલુકા
1 મોડાસા શ્રી દેવેન્દ્ર પ્રકાશ મીના (આઇ.એ.એસ.) પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી.એમ. મોડાસા,મેઘરાજ,ભિલોડા
2 બાયડ શ્રી હાર્દિકકુમાર ગોરધનભાઈ બેલડિયા(જી.એ.એસ) પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી.એમ. બાયડ,ધનસુરા,માલપુર