બંધ કરો

સબડીવીઝન અને બ્લોક

સબડીવીઝન અને બ્લોક
અ.ક્ર. ડીવીઝન એસ.ડી.એમ.નું નામ હોદ્દો તાલુકા
1 મોડાસા ડૉ. એમ. કે. ડોડિયા (જી. એ. એસ.)(I/C) પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી.એમ. મોડાસા,મેઘરાજ,ભિલોડા
2 બાયડ શ્રી વી. કે. બારોટ પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી.એમ. બાયડ,ધનસુરા,માલપુર