બંધ કરો

શ્રી એન. ડી. પરમાર(જી. એ. એસ.)

શ્રી એન. ડી. પરમાર(જી. એ. એસ.)

જિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫

ઇમેઇલ : addl-collector-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક કલેક્ટર
ફોન : 02774-250205
ફેક્સ નંબર : 02774-250202