બંધ કરો

ડૉ. એમ. કે. ડોડિયા (જી. એ. એસ.)

જિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫

ઇમેઇલ : dso-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
ફોન : 02774-250214