બંધ કરો

મેજેસ્ટ્રીયલ

આ શ્રેણીમાં 26 સેવાઓ આપવામાં આવી છે જેમ કે.

  1. સ્વરક્ષણ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
  2. પાક રક્ષણ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
  3. દારૂખાના વેચાણનો નવું/રીન્યુ પરવાનો
  4. હોટેલ / રેસ્ટોરન્ટ /ફૂડ કોર્ટ્સ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
  5. સિનેમા / વિડિઓ / મનોરંજન સ્થાનો માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
  6. પેટ્રોલીયમ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો

ઑનલાઇન સરકારી સેવાઓ

જન સેવા કેન્દ્ર જિલ્લાના તમામ મામલતદાર ઑફિસમાં એક સ્ટોપ સોલ્યુશન પૂરું પાડે છે

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

સ્થળ : તમામ તાલુકાની કચેરી | શહેર :તમામ સબંધિત શહેરો