બંધ કરો

પંચાયત

અરજદાર આ સેવાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. આ તમામ એપ્લિકેશન સામાન્ય સેવા પોર્ટલ એટલે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી અને એપ્લિકેશન માટે કૃપા કરી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની વિગતો જુઓ. ઓનલાઇન અરજી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે તમે ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો.

  1. આવકનો દાખલો આપવા બાબત (પંચાયત)
  2. ઘાર્મિક લઘુમતી નું પ્રમાણપત્ર (પંચાયત)
  3. આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ અંગેનુ પ્રમાણપત્ર(પંચાયત)(નોકરીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ સિવાય)
  4. વિધવા હોવા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર (પંચાયત)
  5. જ્ઞાતી (SC/ST) નો દાખલો આપવા બાબત. (પંચાયત)
  6. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ નું પ્રમાણપત્ર (પંચાયત)
  7. નોન-ક્રિમી-લેયર અંગેનું પ્રમાણપત્ર (પંચાયત) (ગુજરાત સરકાર માટે)

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

સ્થળ : તાલુકો / કલેક્ટરેટ | શહેર : મોડાસા(અરવલ્લી)|પીન કોડ : ૩૮૩૩૧૫
ફોન : ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦| મોબાઇલ : ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦