બંધ કરો

દવાખાનાઓ

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, ઇસરી

ઇસરી, તાલુકા- મેઘરજ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383251

ઇમેઇલ : chcisri[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 02773-243644

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, ચોરીમાલા

ચોરીમાલા, તાલુકા-ભીલોડા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383246

ઇમેઇલ : chcchorimala[dot]health[dot]bhiloda[at]gmail[dot]com
ફોન : 02771-275316

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, જિતપુર

જિતપુર, તાલુકા-બાયડ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383325

ઇમેઇલ : chcjitpur[dot]health[dot]sabarkanta[at]gmail[dot]com
ફોન : 02779282371
Pincode: 383325

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, ધનસુરા

ધનસુરા, તાલુકા- ધનસુરા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383310

ઇમેઇલ : chcdhansura[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 9426271250

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, બાયડ

બાયડ, તાલુકા-બાયડ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383325

ઇમેઇલ : chcbayad[dot]health[dot]sabarkanta[at]gmail[dot]com
ફોન : 02779223038
Pincode: 383325

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, મેઘરજ

મેઘરજ, તાલુકા- મેઘરજ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383350

ઇમેઇલ : chcmeghraj[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 02773-244413

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, મેઢાસણ

મેઢાસણ, તાલુકા- મોડાસા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383276

ઇમેઇલ : chcmedhasan[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 02774-262548

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, શામળાજી

શામળાજી, તાલુકા-ભીલોડા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383355

ઇમેઇલ : chcshamlaji[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 02771-240283

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર,આમોદરા

આમોદરા, તાલુકા-બાયડ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383310

ઇમેઇલ : chcamodra[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 9099064619

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર,માલપુર

માલપુર, તાલુકા- માલપુર, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383345

ઇમેઇલ : chcmalpur[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 02773-223136