બંધ કરો

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

તત્વ ઈન્સ્ટિટયૂટ ઑફ ટેક્નોલોજિકલ સ્ટડીઝ

કર્ણ પમ્પ નજીક, મોડાસા-શામળાજી રોડ, મોડાસા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383315

ફોન : 02774-242801

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ

શામળાજી રોડ, મોડાસા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383315

ફોન : 02774-242634