બંધ કરો

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
જાહેરનામું 18 October 2021 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (642 KB)
CCTV જાહેરનામુ 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (750 KB)
સોના ચાંદી ખરીદી જાહેરનામું 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (921 KB)
મકાન ભાડુઆત જાહેરનામું 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (1,021 KB)
ખાનગી સીક્યુરિટી એજન્સી જાહેરનામું 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (1 MB)
ટિફિન બોક્સ જાહેરનામું 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (905 KB)
સિમ કાર્ડ જાહેરનામું 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (1 MB)
વાહન રજીસ્ટ્રેશન જાહેરનામું 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (1 MB)
વાહન વેચાણ જાહેરનામું 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (1 MB)
કામદાર જાહેરનામું 18/10/2021 16/12/2021 જુઓ (1 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)