બંધ કરો

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ડી.એસ.આર. રીપોર્ટ 02/08/2023 02/08/2028 જુઓ (7 MB)
સેવાસદન જાહેરનામું 14/02/2024 13/04/2024 જુઓ (898 KB)
સોના ચાંદી ખરીદી જાહેરનામું 14/02/2024 13/04/2024 જુઓ (900 KB)
મોબાઇલ ખરીદ વેચાણ જાહેરનામું 13/02/2024 13/04/2024 જુઓ (993 KB)
વાહન રજીસ્ટ્રેશન જાહેરનામું 14/02/2024 13/04/2024 જુઓ (1 MB)
સિમ કાર્ડ જાહેરનામું 14/02/2024 13/04/2024 જુઓ (1 MB)
મકાન ભાડુઆત જાહેરનામું 14/02/2024 13/04/2024 જુઓ (1 MB)
37-1 જાહેરનામુ 23/02/2024 08/03/2024 જુઓ (2 MB)
વાહન વેચાણ જાહેરનામું 14/02/2024 13/04/2024 જુઓ (927 KB)
ખાનગી સીક્યુરિટી એજન્સી જાહેરનામું 14/02/2024 13/04/2024 જુઓ (1 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)