બંધ કરો

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
Contact Details Of ROs and AROs 03/11/2022 10/12/2022 જુઓ (567 KB)
ગેરહાજર મતદારો- ફોર્મ-12D 07/11/2022 05/12/2022 જુઓ (610 KB)
Schedule for GE to the Legislative Assembly of Gujarat 03/11/2022 10/12/2022 જુઓ (52 KB)
CCTV જાહેરનામુ 13/10/2022 11/12/2022 જુઓ (869 KB)
સેવાસદન જાહેરનામું 13/10/2022 11/12/2022 જુઓ (859 KB)
સોના ચાંદી ખરીદી જાહેરનામું 13/10/2022 11/12/2022 જુઓ (843 KB)
મકાન ભાડુઆત જાહેરનામું 13/10/2022 11/12/2022 જુઓ (936 KB)
ખાનગી સીક્યુરિટી એજન્સી જાહેરનામું 13/10/2022 11/12/2022 જુઓ (1 MB)
ટિફિન બોક્સ જાહેરનામું 13/10/2022 11/12/2022 જુઓ (795 KB)
સિમ કાર્ડ જાહેરનામું 13/10/2022 11/12/2022 જુઓ (1 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)