બંધ કરો

સમાચાર

ફિલ્ટર:

Entire process from Enrolment to Elections (E2E) needs to be made more PwD Friendly : CEC Sh Sunil Arora

Entire process from Enrolment to Elections (E2E) needs to be made more PwD Friendly : CEC Sh Sunil Arorahttps://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1597003#.XfuU7JoeKYo.whatsapp

પ્રકાશિત:20/12/2019

અરવલ્લી જિલ્લાની મતદાન મથક-૨૦૧૯ ની પ્રસિધ્ધિ

30-ભીલોડા મતદાન મથકની વિગતો 31-મોડાસા મતદાન મથકની વિગતો 32-બાયડ મતદાન મથકની વિગતો

પ્રકાશિત:30/03/2019