બંધ કરો

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકોર્ડ

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકોર્ડ(એસ.એલ.આર.) કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચેરીની કામગીરી:

  1. તાબાની કચેરીનું કંટ્રોલિંગ કરવું.
  2. તાબાની કચેરીનું ઇન્સપેક્શન કરવું.
  3. તાબાની કચેરી માંથી વિગતવાર માહીતી હેડ કચેરીમાં મોકલવી.
  4. હાલમાં રી-સરવેની કામગીરી ચાલુમાં હોઇ પ્રમોલગેશન બાદના વાંધાની માપણી.
  5. રી-સરવે કામગીરી માં એજન્સી દ્વારા નવેસરથી માપણી કરેલ હોઇ તેવા ગામોનું પ્રમોલગેશન કરવું.

તાંબાની કચેરીઓ

  1. ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇનસ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડઝ (ડી.આઇ.એલ.આર),
  2. અરવલ્લી સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ કચેરી,અરવલ્લી

સરનામુ:- એએસ/01 બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, અરવલ્લી
ફોન નં 02774-250177
ઇ-મેલ આઇડી :- slrarvalli@gmail.com