બંધ કરો

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

તત્વ ઈન્સ્ટિટયૂટ ઑફ ટેક્નોલોજિકલ સ્ટડીઝ

કર્ણ પમ્પ નજીક, મોડાસા-શામળાજી રોડ, મોડાસા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383315

ફોન : 02774-242801

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ

શામળાજી રોડ, મોડાસા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383315

ફોન : 02774-242634

નગરપાલિકાઓ

મોડાસા નગરપાલિકા

દીપ રોડ, મોડાસા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383315

ઇમેઇલ : np_modasa[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02774-246209

વીજળી

યુ.જી.વી.સી.એલ. તલોદ ડિવીઝન

220 કે.વી. એસ/એસ કમ્પાઉન્ડ ગેટકો, તલોદ, જિલ્લો- સાબરકાંઠા, ગુજરાત.

ફોન : 02270-220605
વેબસાઇટ લિંક : http://ugvcl.com/

યુ.જી.વી.સી.એલ. ભીલોડા ડિવીઝન

મામલતદાર ઑફિસની પાસે, ઇડર હાઇવે રોડ, ભીલોડા,જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383245

ફોન : 02771-234064
વેબસાઇટ લિંક : http://ugvcl.com/

દવાખાનાઓ

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, ઇસરી

ઇસરી, તાલુકા- મેઘરજ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383251

ઇમેઇલ : chcisri[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 02773-243644

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, ચોરીમાલા

ચોરીમાલા, તાલુકા-ભીલોડા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383246

ઇમેઇલ : chcchorimala[dot]health[dot]bhiloda[at]gmail[dot]com
ફોન : 02771-275316

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, જિતપુર

જિતપુર, તાલુકા-બાયડ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383325

ઇમેઇલ : chcjitpur[dot]health[dot]sabarkanta[at]gmail[dot]com
ફોન : 02779282371
Pincode: 383325

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, ધનસુરા

ધનસુરા, તાલુકા- ધનસુરા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383310

ઇમેઇલ : chcdhansura[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 9426271250

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, બાયડ

બાયડ, તાલુકા-બાયડ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383325

ઇમેઇલ : chcbayad[dot]health[dot]sabarkanta[at]gmail[dot]com
ફોન : 02779223038
Pincode: 383325

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, મેઘરજ

મેઘરજ, તાલુકા- મેઘરજ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત-383350

ઇમેઇલ : chcmeghraj[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 02773-244413