બંધ કરો

વસ્તીવિષયક

2011 ની વસતી ગણતરીના સ્થાવર વસ્તીના આંકડા મુજબ:

અ.ક્ર. વસ્તીવિષયક પરિબળ મુલ્ય
1. કુલ ક્ષેત્રફળ 3308 Sq.Km
2. સબ ડીવીઝન 2
3. તાલુકા 6
4. ગ્રામ પંચાયત 320
5. ગામો 676
6. નગરપાલિકાઓ 2
7. કુલ વસ્તી 1023724
8. જાતિ દર 953
9. સાક્ષરતા દર 75.84%
10. મુખ્ય પાકો મકાઈ, ઘઉં, ચણા, એરંડા, બાજરી, કપાસ