બંધ કરો

મત વિસ્તાર

લોક્સભા મત વિસ્તાર

  1. 05- સાબરકાંઠા

વિધાનસભા મત વિસ્તાર

  1. 30- ભિલોડા
  2. 31- મોડાસા
  3. 32-બાયડ