બંધ કરો

તાલુકા

તાલુકાની વિગતો
અ.ક્ર. તાલુકા મામલતદારશ્રીનું નામ તાલુકા HQ સરનામુ સંપર્ક ઇમેઇલ
1 મોડાસા ગોપી વિરલ મહેતા મોડાસા મામલતદાર કચેરી ,મોડાસા 02774 250225 mam-modasa@gujarat.gov.in
2 માલપુર શ્રી બચુભાઈ બાબાભાઈ પટેલ માલપુર મામલતદાર કચેરી ,માલપુર 02773 223041 mam-malpur@gujarat.gov.in
3 મેઘરાજ શ્રી મનુસિંહ ભીખુસિંહ મકવાણા મેઘરજ મામલતદાર કચેરી ,મેઘરજ 02773 244328 mam-meghraj@gujarat.gov.in
4 ધનસુરા શ્રી ચંદુભાઈ ભાઈલાલ પરમાર ધનસુરા મામલતદાર કચેરી,ધનસુરા 02774 223932 mam-dhansura@gujarat.gov.in
5 બાયડ જે. બી. ચૌધરી બાયડ મામલતદાર કચેરી ,બાયડ 02779 220006 mam-bayad@gujarat.gov.in
6 ભિલોડા શ્રી રણજીતસિંહ બી મોરી ભિલોડા મામલતદાર કચેરી, ભિલોડા 02771 234524 mam-bhiloda@gujarat.gov.in