બંધ કરો

જિલ્લા ચુંટણી કચેરી

ચુંટણી કચેરી એ નાગરીકો અને ચુંટણી વહીવટી તંત્ર વચ્ચે મહત્વની કડી છે. મુકત અને ન્યાયી ચુંટણી યોજવી અને ક્ષતિ રહિત મતદારયાદી એ ચુંટણી શાખાના પ્રાથમિક અને મહત્વના કાર્યક્ષેત્રો છે. જેના માટે ચુંટણી શાખા મતદારયાદી તૈયાર કરવી, મતદાર ઓળખપત્ર તૈયાર કરવા અને મતદાન મથકો નકકી કરવા તથા તેનું પુન: ગઠન કરવું વિગેરે જેવી કામગીરી કરે છે.

ચૂંટણી સંસદ દ્વારા કરવામાં આવેલા કાયદા દ્વારા પૂરક બંધારણીય જોગવાઈઓ અનુસાર કરવામાં આવે છે. મુખ્ય કાયદાઓ એ પીપલ ઍક્ટ, 1950 ની રજૂઆત છે, જે મુખ્યત્વે ચૂંટણીના રોલ્સ, જનતા ધારો, 1951 ની રજૂઆત અને પુનરાવર્તન સાથે કાર્ય કરે છે જે ચૂંટણીના આચારસંહિતાના તમામ પાસાંઓ અને ચૂંટણી વિવાદો પછી વિસ્તૃત રીતે વહેવાર કરે છે.

કલેકટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી જિલ્લાની તમામ ચૂંટણીઓંના નિયંત્રણ અધિકારી છે. તેઓ સંસદિય મતક્ષેત્રના ચૂંટણી અધિકારી છે. અને નાયબ કલેક્ટરથી નીચેની કક્ષાના ન હોય તેવા અઘિકારીઓ વિઘાનસભા મતક્ષેત્રો માટે ચૂંટણી અધિકારી નિયત થયેલ છે. સામન્ય રીતે વિધાનસભા મતક્ષેત્રો માટે ચૂંટણી અધિકારી નિયત થયેલ અઘિકારીઓ લોકસભાની ચૂંટણી માટે મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે લોકસભા ચૂંટણી માટે કલેકટરની ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે, અને કલેકટરની મદદ માટે નાયબ કલેકટરની મદદનીશ તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવે છે.

વિધાનસભાના ચૂંટણી યોજવા માટે કલેકટર એ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિયંત્રણ અઘિકારી છે. અને નાયબ કલેકટર અને પેટા વિભાગીય અધિકારીઓની દરેક વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી અઘિકારી તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવે છેં.

મુખ્ય કામગીરી

 1. મતદારોને ફોટો ઓળખ કાર્ડ આપવા.
 2. ઓળખ કાર્ડને લગતા સુઘારાઓ કરવા.
 3. ડુપ્લીકેટ ફોટો ઓળખ કાર્ડ બનાવવા.
 4. લોકોની માંગ મુજબ મતદારયાદીની પ્રમાણિત નકલો આપવી.
 5. ચૂંટણી સંબંઘિત રેકર્ડની જાળવણી
 6. મતપેટીઓ, ઇવીએમ, પતરાની પેટીઓ, અગાઉની મતદાર યાદીની જાળવણી
 7. ચૂંટણી સંબધિત સ્ટેશનરીના છાપકામને લગતી કામગીરી
 8. જે વિઘાનસભા મતવિભાગના ચૂંટણી અઘિકારી હોય તેની અસરકારક રીતે ચૂંટણી યોજવી.
 9. ઉમેદવારોના ઉમેદવારી ૫ત્રો સ્વીકારવા અને ચકાસણી કરવી.
 10. હરિફ ઉમેદવારોને ચૂંટણી પ્રતિકની ફાળવણી.
 11. ચૂંટણી સંબંઘિત નોટીસ પ્રસિઘ્ઘ કરવી.
 12. હરિફ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરવી.
 13. મત૫ત્રો છપાવવા અને સેવા મતદારોને મોકલવા.
 14. મતદાન મથકો માટે ચૂંટણી સામગ્રી સહિત મતદાન અઘિકારી પ્રતિનિયુકત કરવા.
 15. મતદાન દિવસે વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં મતદાન અધિકારીઓની કાર્યો દેખરેખ અને ભારતના ચૂંટણી પંચ અને મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીને જરૂરી અહેવાલ મોકલવા.
 16. કાયદાકીય જોગવાઇઓ અનુસાર ચૂંટણી દરમ્યાન ન્યાયી અને વ્યાજબી ની જોગવાઈઓ અનુસાર મતદાન પૂર્ણ કરવા માટે.
તા. 01/09/2018 ની સ્થિતીએ મતદારોની સંખ્યા
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ પુરુષ મતદારો સ્ત્રી મતદારો ટ્રાન્સજેન્ડર/ત્રીજી જાતિ કુલ મતદારો
1 30-ભીલોડા 144147 138328 17 282492
2 31-મોડાસા 127403 121372 6 248781
3 32-બાયડ 116170 109495 0 225665
કુલ   387720 369195 23 756938
મતદાન મથકો
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ મતદાન મથકોની સંખ્યા મતદાન મથક સ્થળની સંખ્યા
1 30-ભીલોડા 405 333
2 31-મોડાસા 337 251
3 32-બાયડ 316 252
કુલ   1058 836
ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૧૭માં ચુંટાયેલા સભ્યો
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ ચુંટાયેલા સભ્યનું પુરુ નામ લાગુ પડતા રાજકીય પક્ષ
1 30-ભીલોડા શ્રી અનિલભાઈ જોશીયારા  ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
2 31-મોડાસા શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
3 32-બાયડ શ્રી ધવલસિંહ ઝાલા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ

ચૂંટણી સાક્ષરતા ક્લબ(ELC)

મુલાકાત:https://elcarvalli.com

સંપર્કની વિગતો

જિલ્લા ચુંટણી કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, અરવલ્લી.
ફોન નંં: 02774-250219
ઇ મેલ: dydeoarv[at ]gmail[dot]com