બંધ કરો

જિલ્લાનો નકશો

અરવલ્લી જિલ્લા 24 ° 1 ‘41.88 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 73 ° 2’ 29.04 ની પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલું છે. અરવલ્લી જિલ્લાનો વિસ્તાર 3308 ચો.કિ.મી. છે