બંધ કરો

ગામ અને પંચાયતો

કુલ ગ્રામ પંચાયત : ૩૨૦

કુલ ગામ: ૬૮૨

અરવલ્લી જિલ્લાના ગામોની યાદી(પીડીએફ, ૬૭૬ કે.બી.)