બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર કચેરી - અરવલ્લી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
ક્લેકટર અરવલ્લી અમૃતેશ ઔરંગાબાદકર, (આઇ.એ.એસ.)કલેક્ટર & ડી.એમ.collector-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-25020002774-250202
આર.એ.સી. અરવલ્લી શ્રી આર.જે વલવીનિવાસી અધિક કલેક્ટરaddl-collector-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-25020502774-250202
એસ.ડી.એમ. મોડસા, અરવલ્લી શ્રીમતી ઈલાબેન આહિર(જી.એ.એસ)નાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારીdydeo-elec-arvalli[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250219
નો ઇમેઝ ડૉ. એમ. કે. ડોડિયા (જી. એ. એસ.)જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250214
નો ઇમેઝ શ્રી ડી. કે. ચોપડા(I/C)નાયબ કલેક્ટર એમ.ડી.એમ.mdmarvmodasa[at]gmail[dot]comજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250210
નો ઇમેઝ શ્રી ડી. કે. ચોપડા(I/C)નાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પstampdutyarvalli[at]gmail[dot]comજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250210
નો ઇમેઝ ડૉ. એમ. કે. ડોડિયા (જી. એ. એસ.)નાયબ કલેક્ટર-૧જિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250210

જિલ્લા પંચાયત

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શ્રી એ. ટી. ધામેલિયા(આઇ.એ.એસ.)જિલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-24074402774-240744

પોલિસ અધિક્ષક કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શ્રી સંજય ખરાટ (આઇ.પી.એસ.)જિલ્લા પોલિસ અધિક્ષકsp-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inએસ.પી. ઓફિસ, આઇ.ટી.આઇ વિસ્તાર , માલપુર રોડ, મોડાસા, અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-24888802774-248406

પ્રાંત ઓફિસ-મોડાસા

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શ્રી એમ. આર. પટેલ(જી.એ.એસ)નાયબ કલેક્ટર & પ્રાંત મોડાસાsdm-mod-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250175

પ્રાંત ઓફિસ-બાયડ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શ્રી વી. કે. બારોટ(જી.એ.એસ)નાયબ કલેક્ટર & પ્રાંત બાયડsdm-bayad-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, ડેમઈ રોડ, બાયડ, અરવલ્લી-૩૮૩૩૨૫02779-220426

એન.આઇ.સી. અરવલ્લી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ અંજના પટેલજિલ્લા ઇન્ફોર્મેટિક્સ ઓફિસરdio-rvl[at]nic[dot]inસી/એસ/૧૧, એન.આઇ.સી. જિલ્લા સેવા સદન, શામળાજી રોડ, મોડાસા, અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫