બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર કચેરી - અરવલ્લી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
Collector Sir 1 પ્રશસ્તિ પારીક(આઇ.એ.એસ.)કલેક્ટર & ડી.એમ.collector-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-25020002774-250202
શ્રી જસવંત. કે. જેગોડા (જી. એ. એસ.)નિવાસી અધિક કલેક્ટરaddl-collector-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-25020502774-250202
નો ઇમેઝ શ્રી વિશાલકુમાર બી પટેલનાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારીdydeo-elec-arvalli[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250219
નો ઇમેઝ મહેશ્વરી વી.રાઠોડજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250214
નો ઇમેઝ મહેશ્વરી વી.રાઠોડ (I/C)નાયબ કલેક્ટર એમ.ડી.એમ.mdmarvmodasa[at]gmail[dot]comજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250210
નો ઇમેઝ દિપ્તી વી પ્રજાપતિ (I/C)નાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પstampdutyarvalli[at]gmail[dot]comજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250210
નો ઇમેઝ દિપ્તી વી પ્રજાપતિનાયબ કલેક્ટર-૧જિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250210

જિલ્લા પંચાયત

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શ્રી દીપેશ કેડિયા(આઈ.એ.એસ)જિલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-24074402774-240744

પોલિસ અધિક્ષક કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શૈફાલી બારવાલ (આઇ.પી.એસ.)જિલ્લા પોલિસ અધિક્ષકsp-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inએસ.પી. ઓફિસ, આઇ.ટી.આઇ વિસ્તાર , માલપુર રોડ, મોડાસા, અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-24888802774-248406

પ્રાંત ઓફિસ-મોડાસા

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શ્રી દેવેન્દ્ર પ્રકાશ મીના (આઇ.એ.એસ.)નાયબ કલેક્ટર & પ્રાંત મોડાસાsdm-mod-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫02774-250175

પ્રાંત ઓફિસ-બાયડ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શ્રી હાર્દિકકુમાર ગોરધનભાઈ બેલડિયા (જી.એ.એસ)નાયબ કલેક્ટર & પ્રાંત બાયડsdm-bayad-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, ડેમઈ રોડ, બાયડ, અરવલ્લી-૩૮૩૩૨૫02779-220426

એન.આઇ.સી. અરવલ્લી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ નિરજ બલાતજિલ્લા ઇન્ફોર્મેટિક્સ ઓફિસરdio-rvl[at]nic[dot]inસી/એસ/૧૧, એન.આઇ.સી. જિલ્લા સેવા સદન, શામળાજી રોડ, મોડાસા, અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫