બંધ કરો

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

અધિકારીશ્રીઓ
અ.ક્ર. હોદ્દો સમ્પર્ક નં.
1. ક્લેક્ટર ,અરવલ્લી 02774-250200
2. નિવાસી અધિક ક્લેક્ટર 02774-250205
3. પ્રાંત અધિકારી મોડાસા 02774-250175
02774-250176
4. પ્રાંત અધિકારી બાયડ 02779-220426
5. ના.ક્લેક્ટર એમ.ડી.એમ 02774-250210
6. ના.જીલ્લા ચુંટણી અધિકારી 02774-250219
7. જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી 02774-250214
8. ના.ક્લેક્ટર સ્ટેમ્પ 02774-250210
9. નાયબ કલેક્ટર-૧ 02774-250210
10. જીલ્લા આયોજન અધિકારી 02774-250217
11. ચીટનીસ ટુ ક્લેક્ટર 9724531114
12. મામલતદાર ડીઝાસ્ટર 02774-250221
13. મામલતદાર મોડાસા 02774-250225
14. મામલતદાર માલપુર 02773-223041
15.. મામલતદાર મેઘરજ 02773-244328
16. મામલતદાર ધનસુરા 02774-223932
17. મામલતદાર બાયડ 02779-220006
18. મામલતદાર ભિલોડા 02771-234524