બંધ કરો

એસટીડી અને પિન કોડસ

એસ.ટી.ડી. અને પિનકોડની વિગતો
અ.ક્ર. તાલુકા પિનકોડ એસ.ટી.ડી. કોડ
1 મોડાસા 383315 02774
2 માલપુર 383345 02773
3 મેઘરાજ 383350 02773
4 ધનસુરા 383310 02774
5 બાયડ 383325 02779
6 ભિલોડા 383245 02771