બંધ કરો

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

અરવલ્લી (મોડાસા) નજીક ઘણી બધી પ્રાઇવેટ હોટેલો, રિસોર્ટ, ગેસ્ટ હાઉસ ઉપલબ્ધ છે.

  1. સર્કીટ હાઉસ – અરવલ્લી(મોડાસા)

અરવલ્લી(મોડાસા) નજીકની બીજી હોટેલો:

  1. હોટેલ સૂર્ય શાઇન,મોડાસા
  2. હોટેલ સ્ટે-ઇનન અને રીસોર્ટ દાદા દાદી ની વાડી,મોડાસા
  3. હોટેલ સિટી મોટેલ,મોડાસા
  4. હોટેલ પ્રથમ ગેસ્ટ હાઉસ ,મોડાસા