બંધ કરો

આરટીઆઈ

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫, એ સારી રાજયવ્‍યવસ્‍થા તરફ દોરી જનાર અને શકિતશાળી સાઘન છે. આ અધિનિયમ ૧૨ મી ઓકટોબર,૨૦૦૫ થી અમલમાં આવેલ છે.

માહિતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો(પીડીએફ,૫૫ કે.બી.)

વધારે માહિતી માટે મુલાકાત લો http://gic.gujarat.gov.in/