બંધ કરો

અમારો સંપર્ક કરો

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી,
જિલ્લા સેવા સદન, શામળાજી રોડ મોડાસા અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫
ફોન નંબર: 02774-250200
ફેક્સ: 02774-250200
ઇમેઇલ: collector-arv[at]gujarat[dot]gov[dot]in